Alan Yeterlilikleri

Sosyal Hizmet Temel Alanı Lisans Yeterlilikleri

TYYÇ Düzeyi: Lisans EQF-LLL: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey

 Bilgi (Kuramsal Olgusal)
 1. İnsan hakları ve özgürlükleri hakkın-da bilgi sahibidir
 2. Sosyal sorunlar  ve .sosyal hizmet uygulama alanları bilgisine sahiptir
 3. İnsan davranışı ve sosyal çevre bilgisine sahiptir
 4. Sosyal, kültürel, ekonomik ve genetik farklılıklara ilişkin bilgi sahibidir
 5. Sosyal hizmet disiplini ile ilgili kuram, yaklaşım ve modelleri içeren bilgiye sahiptir
 6. Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde farklı özelliklerdeki müracaatçılara yönelik kanıta dayalı sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirme ile ilgili  temel  bilgiye sahiptir
 7. Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile (mikro, mezzo ve makro düzeylerde) etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgisine sahiptir
 8. İnsani hizmet örgütlerinde yönetim ve yönetim süreçleri ile proje tasarımı ve yönetimi bilgilerine sahiptir
 9. Sosyal hizmette araştırma yöntem ve teknikleri bilgisine sahiptir
 10. Mevzuat, mesleki etik, ilke ve değerler bilgisine sahiptir
 11. Sosyal (refah) politika (sı) ve sosyal refah hizmetleri bilgisine sahiptir
 12. Sosyal hizmet alanında bilişim teknolojileri ve kullanımı hakkında bilgi sahibidir
 
Beceriler (Bilişsel Uygulamalı)
 1. Sosyal hizmet uygulaması bağlamında sözlü ve yazılı iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma becerisine sahiptir
 2. Müracaatçı gruplarıyla genelci düzeyde kanıt temelli sosyal hizmet uygulaması becerisine sahiptir
 3. Sosyal hizmet alanları ile ilgili bilişim teknolojilerini ve diğer teknolojileri kullanabilme becerisine sahiptir
 4. Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde müracaatçı sistemleri için planlı müdahale sürecini gerçekleştirme becerisine sahiptir
 5. Sosyal hizmet müdahalesinin her aşamasında gözlem ve mesleki görüşme yapma becerisine sahiptir
 6. Yazma, raporlama ve kaydetme (sosyal inceleme, değerlendirme, planlama, süreç, özetleme vb.) becerisine sahiptir
 7. Bilimsel araştırma yapma, yapılmış araştırma sonuçlarından yararlanma ve mesleki literatürü yorumlama becerisine sahiptir
 8. Çağdaş yönetim bilgi ve tekniklerini kullanarak yönetsel görevleri yerine getirme ve liderlik becerisine sahiptir.
 9. Kurumlar arası ilişki, işbirliği ve eşgüdüm sağlama ve ortak hizmet geliştirme becerisine sahiptir
 10. Eleştirel düşünebilme, analiz ve sentez yapabilme becerisine sahiptir
 11. Farklılığın pozitif değerini kabul ederek, benzerlik ve farklılıklar temelinde uygulama yapabilme becerisine sahiptir
 12. Meslekler-disiplinler arası işbirliğini sağlayabilme ve ekip içinde çalışma becerisine sahiptir
 13. Sosyal hizmetin değer temelini, etik ilke ve standartları anlayabilme ve uygulamaya aktarabilme becerisine sahiptir
 
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 1. Sosyal hizmet alanları ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak sosyal hizmet müdahalesini bağımsız olarak yürütür
 2. Sosyal hizmet alanları ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
 3. Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir
 4. Sosyal hizmet öğrencilerinin ve yeni mezun sosyal hizmet uzmanlarının mesleki uygulamaları ve gelişimine rehberlik ve danışmanlık yapar 
 
 Öğrenme Yetkinliği
 1. Alanı ile ilgili olarak edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
 2. Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme sürecini yönetir
 3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 
 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 1. Sosyal hizmet alanları ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır
 2. Sosyal hizmet alanları ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek aynı ve farklı meslekten kişilerle paylaşır
 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular
 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki değişme ve gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
 6. Sosyal hizmet alanlarında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir 
 
Alana Özgü Yetkinlik
 1. Sosyal hizmet mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları belirler, mevzuat, mesleki etik, norm ve standartlara uygun davranır
 2. Sosyal adalet ve hak temelli yaklaşımı toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki değerler çerçevesinde benimser
 3. Sosyal işlevselliği geliştirmek ve toplumsal değişimi kolaylaştırmak için birey, aile, grup, örgüt, topluluk, toplum ve küresel bağlamda uygulama yapma anlayışı geliştirir
 4. Birey,aile, grup ve toplum olmak üzere her düzeyde sosyal hizmet müdahalesinin gerektirdiği işlev ve rolleri üstlenir
 5. Her düzeyde sosyal hizmet uygulamasına rehberlik eden kavramsal çerçeve ve bakış açılarını, kuramsal yaklaşımları ve modelleri kullanır
 6. Her düzeyde, müracaatçı sisteminde planlı değişim sürecini kullanır
 7. Bilgi, beceri, değer ve tutumları ile topluma model olur ve yaşam boyu öğrenme anlayışını benimser
 8. Sosyal politikaları ve sosyal hizmetleri çeşitli politik bağlamlarda formüle eder ve etkiler
 9. İnsani hizmet örgütlerinde çağdaş yönetim anlayışı doğrultusunda kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır
 10. Bir bilim ve meslek olarak sosyal hizmetin gelişimini destekler, yayın yapar, bilimsel ve mesleki toplantılar düzenler
 11. Sosyal hizmet alanlarında uygulamalarını çevre bilinci içinde yürütür