Ders İçerikleri

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL HİZMET LİSANS PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

L

K

AKTS

ZORUNLU DERSLER

I.Yarıyıl

SHZ101

Sosyal Hizmete Giriş

Z

3

0

0

3

6

 

Bu dersin amacı sosyal hizmet bilim ve mesleğinin ana hatlarıyla tanınmasını sağlamaktır. Öğrenciler bu derste sosyal hizmet kavramı, amacı, sosyal hizmet mesleği, istihdam alanları, sosyal hizmet değerleri, sorun çözme yaklaşımları, ilgili kavramlar ve disiplinler, müdahale alanları, sosyal hizmet müdahalesi ve aşamaları, sosyal hizmetin tarihçesi, kaynak ve dayanakları, sosyal hizmetle ilgili yasal düzenlemeler, sosyal hizmet kurum/kuruluşları ve fonksiyonları hakkında bilgi edinirler. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler sosyal hizmet bilim ve mesleğini genel olarak tanımlayabilir, sosyal hizmet kurum/kuruluşlarını tanır, işbirliği fırsatlarını değerlendirebilir ve İlgili kaynakları ve ulaşma yöntemlerini öğrenir.

SHZ105

Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı

Z

0

2

0

1

4

 

Bu dersin amacı öğrencilere mesleki ve akademik hayatlarında gerekli olacak temel bilgi teknolojilerinde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Ders kapsamında öğrenciler (Windows 8,10 vb.) işletim sistemleri hakkında genel bilgi edinirler. Word, Excel, PowerPoint gibi Office yazılımlarında becerilerini arttırırlar. Word programında metin yazma, düzenleme, dizin ekleme, içindekiler oluşturma; Excel programında tablo hazırlama, grafik ekleme; PowerPoint programında sunum hazırlama ve tüm Office programlarını etkin kullanabilmeyi öğrenirler. Bulut sistemleri, dijital dosya hazırlama, internette araştırma yöntemleri, arama motorlarını verimli kullanma vb. işlemlerde becerilerini arttırırlar.

FEL173

Felsefenin Temel Kavramları

Z

3

0

0

3

4

 

Dersin amacı öğrencilerin felsefenin sorunlarını ve kavramlarını tanıması, bu konu ve kavramlara dair düşünüş özelliklerini öğrenmesidir. Ders kapsamında öğrenciler felsefe ve diğer disiplinler arası farklar ve ortaklıklar; Bilgi, bilim, varlık ahlak gibi temel soruşturma alanlarındaki kavramları ve sorunları tanıma ve ayırt edebilmeyi öğrenirler. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; Felsefe kavramlarını tanır, Felsefenin belli başlı alanlarını (Bilgi, bilim, varlık ahlak gibi), bu alanlardaki temel problemleri ve bu problemlere önerilen çözüm önerilerini öğrenir ve Yerel ve evrensel düzeyde felsefe birikimlerini anlama ve yargılayabilme yetisi kazanır.

PSI181

Psikolojiye Giriş

Z

3

0

0

3

5

 

Bu dersin amacı öğrencilere psikolojinin temel kavram ve terminolojisi hakkında bilgi kazandırmayı hedefler. Bu derste öğrenciler psikoloji biliminin kapsam ve içeriği hakkında genel bir bakış açısı kazanırlar. Bu dersi aldıktan sonra öğrencinin psikoloji alanının alt dallarına ait genel bir bakış açısı kazanması hedeflenmektedir. Bu ders psikoloji alanına genel bir bakışı içermektedir. Psikoloji biliminin içeriği, temel konuları ve kavramları ile alt dallarının tanıtılması, insan davranışının ele alınmasında bilimsel ve tarafsız bir tutum kazandırılması hedeflenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda geleneksel ve modern akımlar, sinir sistemi, duyumlar ve algı, uyku ve rüya, şartlanma, bilişsel yaklaşımlar, hafıza, zeka, dil ve düşünce, motivasyon, duygular, bebeklik ve çocukluk, ergenlik ve erişkinlik, stres, anormal psikoloji, terapiler, sosyal psikoloji gibi konulara yer verilecektir.

HUK101

Hukukun Temel Kavramları

Z

3

0

0

3

5

 

Bu dersin amacı, hukukun genel teorisi içinde yer alan ve hukuki değer taşıyan kavram ve konuları belli bir sistem içinde ilişki kurarak öğrencilere genel bir hukuk bilgisi vermektir. Bu ders kapsamında, hukukun toplumdaki fonksiyonu, hukukun kaynakları, hukukun ortaya çıkışı, işlevi, düzenleyici karakteri, hukukun meşruluğu, sosyal düzen kavramı, hukuk kurallarının din, örf ve adet, ahlak kuralları ile karşılaştırması incelenen başlıca kavram ve konulardır. Öğrenci bu dersin sonunda, hukukun toplumdaki fonksiyonu, hukukun kaynakları, hukukun ortaya çıkışı, işlevi, düzenleyici karakteri, hukukun meşruluğu, sosyal düzen kavramı, hukuk kurallarının din, örf ve adet, ahlak kuralları ile karşılaştırmasını yapabilecektir.

TURK101

Türk Dili I

Z

2

0

0

2

2

 

Bu ders kapsamında öğrencilere akademik metin kavramı tanıtılmakta, alan ile ilgili akademik okumalar yapılırken eleştirel düşünme araçları da sunulmaktadır. Okunan akademik metinler dönem boyunca hem yapısal hem de içerik odaklı incelenmektedir.

ENG101

English I

Z

2

0

0

2

3

 

Bu derste amaç öğrencilere Elementary düzeyde Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma becerileri kazandırmaktır. Bu doğrultuda ders materyali olarak seçmiş olduğumuz kitabımız "Language Leader Elementary" dir. Bir akademik yılın ilk döneminde işlenen İngilizce 101 dersi bu kitabın ilk 6 ünitesini kapsamaktadır. Kendini tanıtmak, yaşadığı şehri tanıtabilmek, meslek gurupları, ulaşım araçları ve bazı temel terimler gibi temel konulara ağırlık verilerek öğrencilerin İngilizceye genel bir giriş yapmaları hedeflenmektedir.

II.Yarıyıl

SHZ112

Sosyal ve Kültürel Antropoloji

Z

3

0

0

3

5

 

Bu dersin amacı antropolojinin temel kavramları ve kuramlarını incelemektir. Ders kapsamında Temel antropoloji kavramları ve kuramları, diğer bilimlerle ilişkisi, kültür kavramı, kültürel süreçler, kültürün özellikleri, kültürel farklılıklar, kültürel uyarlanma, kültürleme, kültürleşme, antropoloji ve sosyal hizmet hususlarına değinilecektir. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler antropolojik bakış açısı kendimize ve ötekine ait gündelik yaşamı daha iyi çözümleme ve değerlendirme olanağı bulacak ve antropoloji ve sosyal hizmet disiplinini birbiriyle ilişkilendirme yeteneğini sahip olabileceklerdir.

SHZ114

Müracaatçı Sistemlerini Tanıma

Z

3

0

0

3

6

 

Bu dersin amacı öğrencilerin sosyal hizmetin temel alanları ve müdahale yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Öğrenciler bu derste sosyal hizmetin müdahale düzeyleri doğrultusunda (mikro, mezzo ve makro) çeşitli müracaatçı gruplarına ilişkin olarak gözlem ve alanları tanıyacaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler sosyal hizmetin temel alanları ve müdahale yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

SHZ116

Sosyal Psikoloji

Z

3

0

0

3

5

 

Bu dersin amacı sosyal psikolojinin başlıca amaçlarını, temel kavramlarını ve ilkelerini tanıtmak; sosyal psikolojinin mantığı ve yöntemleri konusunda bilgiler sunmak; insan etkileşimi, grup yapısının özellikleri, tutumlar, değerler, sosyal uyma, algı, benlik ve sosyalleşme gibi temel kavramlar hakkında bilgi ve görüş ve anlayış sahibi olmaktır. Ders kapsamında, sosyal psikolojinin temel yaklaşımları ve yöntemleri hakkında bilgi aktarımını ve kapsamaktadır. Ders kapsamında sosyal etki, sosyal psikolojide araştırma yöntemleri, sosyal biliş, tutumlar, uyma, grup süreçleri, toplum yanlısı davranışlar, saldırganlık, önyargı, uygulama alanları konuları ele alınacaktır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler sosyal psikolojinin temel terim ve kavramları, yöntemleri ve uygulama alanı hakkında bilgi sahibi olacaktır.

SOS172

Sosyolojiye Giriş

Z

3

0

0

3

5

 

Bu dersin amacı sosyoloji alanındaki temel kavram ve kuramları tanımak, sosyolojinin kurucularının ve geliştirdikleri perspektifleri öğrenmek, sosyolojik araştırmanın nasıl yapıldığını öğrenmek vetoplumsal durum ve olaylara ilişkin sistematik bir düşünme yöntemi kazanmaktır. Ders içeriği sosyolojinin temel kavram ve kuramlarını, sosyolojinin öncülerinin, kurucularının görüşlerini ve yöntemini, küreselleşme sürecinde ortaya çıkan toplumsal değişmeleri, toplumsal sınıf, statü ve toplumsal hareketliliği, risk toplumu, tüketim toplumu, ağ toplumu, gözetim toplumu ve toplumsal kontrol mekanizmalarını kapsar. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler sosyolojinin temel kavram ve kuramlarını, uygulama alanını ve sosyolojik perspektifleri öğrenir.

EKON172

Ekonomiye Giriş

Z

3

0

0

3

5

 

Bu dersin amacı öğrencilere ekonominin prensiplerini öğretmek ve hane halkları ve firmalar gibi ekonominin aktörlerinin sahip oldukları kaynakları verimli bir biçimde nasıl yönetecekleri/dağıtacakları hakkında temel bir anlayış sağlamaktır. Bu amaçla, mikro ekonomik düzeyde öğrencilere temel piyasa yapıları, arz ve talep, tüketici davranışları, ürün piyasasındaki firma davranışları ve makro ekonomik düzeyde, milli gelir, enflasyon, istihdam, büyüme kavramları ile ekonominin genel dengesi ele alınmaktadır. Bu ders, ekonominin her biriminin (hanehalkı, firmalar ve devlet) kararlarını ve davranışlarını analiz eden mikroekonomi dalının temel ilkelerini ve milli gelir seviyesinin, fiyatların ve iş gücünün belirleyicileri üzerinde durarak öğrencilere temel makroekonomik kavramları açıklama amacını taşır. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler, kıtlık, fırsat maliyeti, esneklik, ekonomik kâr, marjinal analiz, arz ve talebi belirleyen faktörler, piyasalarda fiyatlandırma, temelmakroekonomi ilkeleri, milli gelir, işsizlik, bütçe açığı, para arzı, faiz oranı ve ticaret açığı gibi değişkenler arasındaki temel ilişkileri açıklayabilecektir.

TURK102

Türk Dili II

Z

2

0

0

2

2

 

Bu ders kapsamında öğrencilere akademik yazma becerilerini kazandırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, Türkçe metin oluşturma, metnin bölümlerini oluşturma ve alıntı yapma,  aynı zamanda da sözlü anlatım becerilerinin kazandırılmasına yönelik hem teorik hem de pratik çalışmalar yapılmaktadır.

ENG102

English II

Z

2

0

0

2

3

 

Bu derste amaç öğrencilere Elementary düzeyde Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma becerileri kazandırmaktır. Bu doğrultuda ders materyali olarak seçmiş olduğumuz kitabımız "Language Leader Elementary" dir. Bir akademik yılın ikinci döneminde işlenen İngilizce 102 dersi bu kitabın son 6 ünitesini kapsamaktadır. Kendini tanıtmak, yaşadığı şehri tanıtabilmek, meslek gurupları, ulaşım araçları ve bazı temel terimler gibi temel konulara ağırlık verilerek öğrencilerin İngilizceye genel bir giriş yapmaları hedeflenmektedir.

III.Yarıyıl

SHZ201

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I   

Z

3

0

0

3

5

 

Bu dersin hedefi, insan davranışı ve gelişimini doğum öncesi dönemden ergenlik döneminin sonuna kadar incelemektir. Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemindeki gelişimsel görevlere; bu dönemler ile ilgili biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel teorilere değinilir. Öğrenciler, sosyal çevrenin insan gelişimi ve davranışı üzerindeki etkilerini öğrenirler. Sosyal hizmet mesleğinin misyonu doğrultusunda, dezvantajlı ve riskli gruplardaki bireylerin yaşamlarının değişik fazlarında doğrudan ya da dolaylı olarak karşılaştıkları ayrımcılık ve baskı gibi deneyimlerden söz edilir; ırk, etnik köken, sosyal sınıf, cinsiyet, din gibi unsurların davranış ve gelişim üzerindeki etkileri işlenir. Ders sonunda öğrenciler; ekolojik yaklaşım, risk ve koruyucu faktörler yaklaşımı gibi temel yaklaşımları sosyal hizmet uygulamalarında kullanabilecek yeterliliği kazanırlar. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler sosyal hizmet değerlendirmesi ve müdahalesi için gerekli kuramsal altyapıyı edinir.

SHZ203

Sosyal Hizmet Kuram ve Müdahalesi I

Z

3

0

0

3

5

 

Bu dersin amacı sosyal hizmet meslek ve disiplininde gerekli olan bilgi, değer ve becerileri yetkin bir şekilde değerlendirmek ve kullanmak. Özellikle bilgi temeli içinde yer alan kuramları genelci sosyal hizmet uygulama süreçleri içinde kullanmaktır. Öğrenciler bu derste Bir Disiplin ve Meslek Olarak Sosyal Hizmet, İnsan Gereksinimleri ve Sosyal Hizmet Sosyal Hizmette Kullanılan Yaklaşımlar, Genelci Sosyal Hizmet Müdahalesinde Sosyal Hizmet Uzmanının İşlev ve Rolleri, Planlı Değişme Süreci ve değerlendirme hususlarında bilgi edinirler. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler sosyal hizmet kuramları, sosyal hizmetin işlevleri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olurlar.

SHZ209

Küresel Toplumu Anlama I

Z

3

0

0

3

4

 

İki dönem olarak tasarlanmış olan bu dersin birinci döneminde amaç, öğrencilere içinde yaşadığımız dünyanın ve günümüz toplumlarının temel meselelerini küresel ve yerel bağlamlarda kavramaya yönelik kavramsal bir altyapı sunmaktır. Bu derste sosyal değişim ve gelişim, modernleşme ve küreselleşme ile ilgili sosyolojik kuramlar tartışılır; kalkınmacılık, neo-liberalizm, kimlik, çeşitlilik, marjinalleşme, çoğulculuk, ayrımcılık, çok kültürlülük gibi kavramlar özellikle sosyal hizmet, insani hizmetler ve sosyal refah sistemlerine etkileri göz önünde bulundurularak işlenir. Küresel dünyada gerçekleşen sosyal, demografik, ekolojik, siyasi, kültürel ve demografik değişimler ve gelişmeler analiz edilerek bölgesel, yerel ve bireysel etkileri ele alınır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler küreselleşme ve kültür, tüketim ve göç gibi konular arasındaki ilişkiyi kavramsal çerçevesi ve arka planı bağlamında öğrenecektir.

ISTA171

Temel İstatistik

Z

3

0

0

3

4

 

Bu ders kapsamında, istatistiğin temel kavram ve yöntemleri öğretilerek öğrencilere alanlarıyla ilgili araştırmalarında veri toplama, verileri doğru istatistiksel yöntemleri kullanarak analiz etme ve sonuçlarını yorumlama becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır. Ders istatistiğin temel kavramları, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, olasılık kavramı ve olasılık dağılımları, örnekleme ve örnekleme yöntemleri, nokta tahmini, aralık tahmini, güven aralığı, hipotez testleri, tek yönlü varyans analizi, ki-kare testi, basit doğrusal regresyon ve korelasyon analizlerini içermektedir. Uygulama için SPSS programı kullanılacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler İstatistiğin temel kavram ve metotlarını ve regresyon ve korelasyon analizlerini öğrenir.

AIIT201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Z

2

0

0

2

2

 

Derste modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler ele alınmaktadır.

IV.Yarıyıl

SHZ202

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II    

Z

3

0

0

3

5

 

Bu dersin amacı öğrencinin; sosyal sistemler içinde var olan insan davranışı ve gelişimini gençlik döneminden itibaren el alarak ölüm sürecine kadar olan yaşam döngüsü içinde ele alınarak incelemesi ve öğrenmesidir. Bu dersin içeriğinde; ergenlik döneminden itibaren insan yaşamının gelişip değiştiği, genç yetişkinlik, orta yaş ve yaşlılık dönemlerinin temel özellikleri ile bu dönemlere etki eden sosyal sistem unsurları ile etkileşimi yer almaktadır. Bu dersin sonunda öğrenci genç yetişkinlik, orta yaş, yaşlılık dönemi ve özellikleri ile yaşam döngüsüne dair temel unsurları sosyal hizmet perspektifinden  öğrenecektir.

SHZ204

Sosyal Hizmet Kuram ve Müdahalesi II

Z

3

0

0

3

5

 

Bu derste öğrenciler, sosyal grup çalışmasının kısa tarihini ve sosyal hizmet mesleği içerisindeki önemini, farklı grup türlerini, grup süreçlerini, farklı müracaatçı grupları ile uygulanan grup çalışması örneklerini öğrenirler. Dördüncü ve on ikinci haftalar arasında her derste kuramsal bilgilerin ardından grup çalışması uygulamaları ve rol canlandırmalar yapılır. Derste ayrıca grup çalışmalarında ihtiyaç duyulacak iletişim becerileri ve yaklaşımlar ile ilgili temel kaynaklar sunulur tartışılır. Bu derste öğrenciler grup çalışması, gruplarla sosyal hizmet uygulamalarına dair genel özellikler ile temel esaslar hakkında bilgi sahibi olur.

SHZ206

Sosyal Hizmet Araştırma Metotları  

Z

3

0

0

3

4

 

Bu derste öğrenciler, araştırma önerisinin nasıl planlandığını ve araştırmanın nasıl yürütüldüğünü öğrenirler. Bilimsel araştırmada nicel ve nitel yöntemlerin yerini kavrarlar Sosyal hizmet sorunlarını araştırmak için uygun araştırma stratejilerini belirlemeyi öğrenirler. Sosyal hizmetin temel değerleri ile sosyal hizmet araştırması arasındaki ilişkiyi anlarlar Sosyal hizmet araştırmasının risk altındaki gruplarının durumunu iyileştirmedeki rolünü öğrenirler Sosyal hizmet araştırmasının temel etik ilkelerini kavrarlar. Derste nitel ve nicel araştırma yöntem, teknik ve etiği öğretilir; uygulama alıştırmaları yapılır. Sosyal hizmet disiplininde araştırmanın rolü üzerinde durulur. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler mesleki etik, ilke ve değerler bilgisi edinir, sosyal inceleme, değerlendirme ve rapor hazırlamak için uygun bilgileri ayırt etme ve toplama becerisi geliştirir ve araştırma sonuçlarını ve mesleki literatürü yorumlama becerisi edinirler.

 

 

SHZ210

Küresel Toplumu Anlama II

Z

3

0

0

3

4

 

İki dönem olarak tasarlanmış olan bu dersin ikinci döneminde amaç, küresel dünyadaki ekonomik, siyasi, kültürel, dini, tarihi, çevresel faktörlerin birey, topluluk ve toplumları nasıl etkilediği üzerine altyapı sunmaktır. Bu kapsamda farklı ve karmaşık sosyal sorun alanları ve dezavantajlılık kategorilerine odaklanılır, öğrencilere Türkiye ve dünyadan dünyadan örnekler sunulur. Bu derste ele alınan temel konular yoksulluk ve yoksullukla mücadele stratejileri, ırkçılık, toplumsal cinsiyet, kültür, göç, din, çevre ve ekolojidir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler değişen dünyadaki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin belli kavramsal çerçevelerle anlaşılması ve analiz edilmesi, öğrenilen kavram ve teorilerin sosyal hizmet sahasında bilgi üretimine uyarlanması ve kullanılması gibi hususlarda bilgi sahibi olacaktır.

AIIT202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Z

2

0

0

2

2

 

Bu ders kapsamında siyasal alanda yapılan inkılâplar, hukuk alanında yapılan inkılâplar, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar, iktisâdi alanda yapılan inkılâplar, sosyal alanda yapılan inkılâplar, Atatürk ilkeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye ve 1950 -1960 yılları arası Türkiye ele alınmaktadır.

V.Yarıyıl

SHZ301

Araştırma Uygulaması I

Z

1

8

0

5

6

 

Bu dersin amacı, genelci sosyal hizmet yaklaşımı çerçevesinde bilimsel araştırma sürecini bütünsel olarak kavrama ve uygulamanın öğrenilmesidir. Bu dersin içeriğini, araştırma önerisinin ve veri toplama aracının tanımlanıp danışmana teslim edilmesi sürecindeki adımlar oluşturur. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler bilimsel araştırma sürecini bir bütün olarak planlayabilir ve genelci sosyal hizmet yaklaşımı ile paralel olarak sosyal hizmet uzmanının araştırma tüketicisi ve araştırma üreticisi rollerini öğrenir.

SHZ303

Sosyal Hizmet Kuram ve Müdahalesi III

Z

3

0

0

3

5

 

Bu dersin amacı genelci sosyal hizmet yaklaşımı doğrultusunda sosyal hizmet disiplinin kuramsal temellerini ve uygulama esaslarını makro düzeyde, sosyal hizmetin, bilgi, beceri ve değer boyutları çerçevesinde incelemek ve ortaya koymaktır. Bu ders kapsamında, sorun çözme süreci olarak sosyal hizmet, sosyal hizmet müdahale süreci, sosyal hizmet uygulama sürecinin aşamaları, mikro , mezzo ve makro düzeyleri bütününde bilgi toplama, sorunun belirlenmesi, planlama, müdahale eylemi (doğrudan ve dolaylı uygulama eylemleri), sonlandırma ve değerlendirme temaları etrafında mesleğin bilgi ve becerilerini nasıl kullanabileceği üzerinde durulacaktır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler makro düzey sosyal hizmet uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.

SHZ305

Uluslararası Sosyal Hizmet Uygulamaları

Z

3

0

0

3

4

 

Bu dersin temel amacı öğrencileri uluslararası sosyal hizmet alanındaki temel kuram ve tartışmalardan; uluslararası alanda faaliyet gösteren resmi ve sivil kuruluşlardan haberdar etmek ve dünyanın farklı bölgelerindeki uluslararası sosyal hizmet uygulamalarından örnekler sunmaktır. Bu şekilde öğrencilerin sosyal hizmet bilgisi ve vizyonu Türkiye sınırlarını aşacak şekilde genişletilir ve öğrencilerin farklı kültürlerden gruplarla çalışma becerilerini arttırılır. Öğrenciler ayrıca küresel sorunlara ve küresel-yerel arasındaki karşılıklı etkileşime yapılan vurgu ile sosyal hizmet mesleğinin merkezinde bulunan insan hakları, sosyal adalet ve küresel eylemin gerekliliğini kavrarlar. Günümüzün küresel dünyasında bireyler, aileler, toplumlar, uluslar birbiri ile karşılıklı etkileşim ve bağımlılık ilişkisi içerisindedir. Bu durumun sosyal hizmet alanını etkilemesi ve dönüştürmesi kaçınılmazdır. Farklı ülkelerdeki karşılaştırmalı sosyal hizmet uygulamalarını, sosyal refah sistemlerini anlamak gittikçe daha çok önem kazanmaktadır. Bu derste uluslararası sosyal hizmetin tanımı ve önemi, uluslararası sosyal hizmetle ilgili temel kavram ve kuramlar, uluslararası sosyal refah kurumları ve işleyişleri, dünyanın farklı bölgelerindeki sosyal hizmet ve sosyal refah uygulamaları ile çok kültürcü sosyal hizmet konuları işlenmektedir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler uluslararası sosyal hizmet ve sosyal refah alanındaki temel kuram ve tartışmalardan haberdar olur, sosyal hizmet mesleğinde insan hakları, sosyal adalet ve küresel eylemin önemini kavrar ve farklı kültürlerden gruplarla çalışma becerilerini arttırırlar.

VI.Yarıyıl

SHZ302

Araştırma Uygulaması II

Z

1

8

0

5

6

 

Bu dersin amacı, öğrencilerin Araştırma Uygulaması I dersinde tasarladıkları araştırma projesini hayata geçirmektir. Bu ders kapsamında nicel ve nitel veri toplama, veri girişi ve analizi, araştırma projesi sonuç raporu yazma uygulamaları gerçekleştirilir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler sosyal hizmette araştırma yöntem ve teknikleri ile araştırma sonuçlarını ve mesleki literatürü yorumlama becerisini geliştirir.

SHZ304

Sosyal Hizmet Etiği

Z

3

0

0

3

4

 

Bu derste öğrencilerin sosyal hizmetin etik ilke, değer ve sorumluluklarının ne olduğunu anlamaları ve analiz edebilmeleri amaçlanmaktadır. Sosyal hizmetin etik ilke, değer, mesleki uygulamalarda ortaya çıkabilecek etik ikilemler anlama, yorumlayabilme ve uygulayabilme becerilerini öğrencilere aktarabilme bu dersin kapsamını oluşturur. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler sosyal hizmet etiğinin felsefi temellerini ve tarihsel gelişimini öğrenir, sosyal hizmetin değer temelinin ve bu temelden üretilen ilkelerin önemini keşfeder, etik karar verme dilemma sürecini yönetebilme becerisine erişirler.

SHZ310

Travma ve Kriz Yönetimi

Z

3

0

0

3

5

 

Bu dersin amacı travma ve kriz yönetimini etkili bir sosyal hizmet uygulaması için gerekli bilgi, beceri, değer temelleri üzerinden öğrencilere aktarmaktır. Öğrenciler bu ders ile travmatik bozukluklar ve kriz çeşitleri ile ilgili genel kavramlar verilmekle birlikte, travma ve iyileşme süreçleri, kriz ve kriz yönetimi ve takım çalışması ile afet ve afet yönetimi, afet eylem planları ve afet türleri örnek uygulamalar konularında bilgi sahibi olacaktır.

VII.Yarıyıl

SHZ401

Sosyal Hizmet Kurumunda Uygulama I

Z

1

16

0

9

15

 

Dersin amacı, sosyal hizmet eğitimi boyunca öğrenilen tüm kuramsal bilgilerin gözden geçirilmesi ve sosyal hizmet birimi olan bir kuruluşta uygulama yaparak ilgili sorun alanını tanıma, gözlem yapma, uygulamaya yönelik değerlendirme ve plan yapma ile uygulama becerilerini geliştirmektir. Öğrenciler bu derste ön değerlendirme, planlama, uygulama, sonlandırma ve son değerlendirme aşamalarının bilgisini tüm uygulama düzeylerinde birey, aile, grup, örgüt ve toplumla çalışarak uygulamaya aktarma, sosyal inceleme, değerlendirme ve raporlama becerilerini geliştirir.

VIII.Yarıyıl

SHZ402

Sosyal Hizmet Kurumunda Uygulama II

Z

1

24

0

13

25

 

Bu dersin amacı öğrencilerin, tercih ettiği ve bölüm tarafından onaylanan bir insani hizmet kurum/kuruluşunda (merkezi/yerel/yerinden yönetim kuruluşları, sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütlerin Türkiye temsilcilikleri vb) gönüllü çalışma yapması, söz konusu alanı tanımaları, bu alana özgü sorun ve gereksinimleri anlamaları ve katkı vermeleridir. Uygulamada öğrenciler uygulama yaptıkları kurumun/kuruluşun bir elemanı ve bir sosyal hizmet uzmanı gibi çalışırlar. Sosyal hizmetin bilgi beceri değer boyutunu; ön değerlendirme, planlama, uygulama ve sonlandırma aşamalarını insani hizmet örgütlerinde uygularlar. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler sosyal hizmet uygulamasını tanır ve uygulama becerilerini geliştirirler.

SHZ404

Bitirme Tezi

Z

0

6

0

3

5

 

Bu dersin amacı öğrenciye bireysel ilgileri doğrultusunda akademik araştırma ve yazma becerilerini uygulama imkânı vermektir. Dersin içeriğini, araştırma önerisinin ve veri toplama aracının tanımlanıp danışmana teslim edilmesi sürecindeki adımlar oluşturur. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler sosyal hizmette araştırma yöntem ve teknikleri bilgisi ile araştırma sonuçlarını ve mesleki literatürü yorumlama becerisini geliştirirler.

 

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

III.Yarıyıl

SHZ221

Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet

S

3

0

0

3

5

 

Dersin amacı toplumsal cinsiyetle ilişkili kavramlar ve kuramlara ilişkin temel bilgilerin kazandırılması ve bu bilgilerin sosyal hizmet teori ve pratiği çerçevesinde kullanımına ilişkin bir bakış açısının geliştirilmesidir. Bu dersin içeriğini toplumsal cinsiyet analizi ve kuramı alanındaki temel kavramlar ve yaklaşımların ele alınması, sosyal politika alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik geliştirilen güncel yaklaşım ve stratejilerin tartışılması oluşturur. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; toplumsal cinsiyet kavramlarını tanır, toplumsal cinsiyetin toplumsal yapıdaki yerini değerlendirir ve toplumsal cinsiyeti göz önünde bulundurarak sosyal hizmet çalışmaları geliştirirler.

SWK223

Vocational English I

S

3

0

0

3

5

 

Bu ders, Sosyal Hizmet öğrencilerinin İngilizcelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin İngilizce konuşma, okuma, yazma ve anlamadaki yeterliliklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda, Sosyal Hizmet alanındaki temel kavram ve kelimeleri öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Derste öğrenciler İngilizce akademik makaleler okuyacak, video içeriği izleyecek, vaka incelemeleri gerçekleştirecek, rapor yazacak ve sunum yapacaktır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler İngilizce yarı-akademik ödev yazma, İngilizce sunum yapma yurt dışındaki sosyal hizmet uygulamalarına dair bilgiler edinme çıktılarına sahip olacaktır.

SHZ225

Eğitimde Drama

S

3

0

0

3

5

 

Bu derste öğrenciler eğitimde dramanın önemini ve erken dönemdeki gelişimsel etkilerini öğreneceklerdir. Öğrenciler, drama süreçlerini öğrenecek ve eğitimde drama planlamanın, uygulamanın ve değerlendirmenin kritik rolünü anlayacaklardır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, Çocuk, oyun ve drama etkileşimini kavrayacak, drama ilgili temel kavramların güncel pratiklerle olan ilgisini inceleyecek ve dramanın çocuğun gelişimine olan etkilerini tanıyacaktır.

SHZ227

İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet

S

3

0

0

3

5

 

Dersin amacı, müracaatçılara ve sosyal olgulara hak temelli yaklaşımla bakabilmemiz için gerekli olan temel bilgileri edinmek, insan hakları düşüncesini anlamak, evrensel insan hakları konusunda bilgilenmek ve bilinçlenmek, müracaatçı sistemleri ile sosyal hizmet disiplini çerçevesinde insan hakları alanında çalışabilecek bilgi, beceri ve değer boyutunu incelemek ve tartışmaktır. İnsan hakları ve sosyal adalet, sosyal çalışma mesleğinin iki odağını oluştururlar. Geleceğin sosyal çalışmacıları olarak sizlerin insan hakları konusunda çok iyi bilgilenmesi ve hak temelli yaklaşımı benimsemesi hem toplumumuzun hem mesleğimizin gelişimi açısından gereklidir. Dolayısıyla, İnsan Hakları Tarihi, insan hakları perspektifi, İnsan Haklar Evrensel Bildirgesi, Kadın Hakları, Çocuk Hakları, İnsan Hakları İhlalleri, Uluslararası Teşkilat yapılanmaları dersin içeriğini oluşturur. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler insan haklarının kavramsal ve tarihsel köklerini öğrenecek, sosyal hizmet ve insan hakları ilişkisini kavrayacaktır.

SHZ229

Sanat ve Sosyal Hizmet

S

3

0

0

3

5

 

Bu dersin amacı öğrencilerin; sanat ve sanat kollarının tanımlanması, sanatın insan yaşamındaki rolü ve önemini, sanatın sosyal hizmet uygulamalarındaki yeri ve önemini ve sanatın bireyin, grup ve toplum uygulamalarında geliştirici, değiştirici çalışmalarda sanatın kullanımını fark etmeleri ve öğrenmeleridir. Bu ders içeriğinde, -Sanat, estetik, yaratıcık kavramları ve içerikleri-Sanat türleri-Sanatın insan yaşamındaki yeri -Sanatın sosyal hizmet müdahalesinde kullanımı yer almaktadır. Bu ders sonunda öğrenciler; -sanat ve estetiğin kavramsal içeriği -sanatın kökeni -yaratıcılık -sanatın insan yaşamında kapladığı alan -sanatın geliştirici, değiştirici ve tedavi edici işlevselliği -sanatın sosyal hizmet müdahale alanındaki işlevselliğini öğreneceklerdir.

SHZ231

Raporlama ve Sunum Teknikleri

S

3

0

0

3

5

 

Bu ders, öğrencilere etkili rapor yazma ve sunum yapma becerilerini kazandırmayı. Ders raporlama, kayıt tutuma, dosyalama ve bilgilerin gizliliği ilkesinin öğretilmesi, Mesleki nitelikteki raporların özellikleri hakkında bilgilendirme, öğretme ve yazım yeteneklerini artırmak, rapor yazım kurallarının alanlara göre öğretilmesini içerir. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler yazma ve sunum becerilerini geliştirecek ve sosyal hizmette yaygın kullanılan rapor türlerini tanıyacaktır.

SHZ235

Türk İşaret Dili I

S

3

2

0

4

7

 

Bu dersin amacı Türkçe İşaret Dili (TİD)'nin alfabesi, temel kelime ve dil bilgisi yapılarını öğreterek dersi alan öğrencilerin işitme engellilerle bu dil aracılığıyla iletişim kurmasını sağlamaktır. Öğrenci bu derste Türk İşaret Dili hakkında genel bilgi edinir. TİD alfabesini, temel cümle yapılarını, evet-hayır sorularını, olumsuz cümleleri, zaman ve zamanla bağlantılı soruları, sayıları, soru sözcüklerini ve renkler, duygular, yiyecek-içecek ve giyecek sözcüklerini öğrenir ve bunlarla ilgili sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar. Öğrenci, temel düzeyde işaret dilini ve bu dilde tercüme ederek, işitme engellilerle iletişim kurmayı öğrenir

IV.Yarıyıl

SHZ222

Demografi ve Nüfus

S

3

0

0

3

5

 

Demografiye giriş niteliği taşıyan dersin amacı, temel demografik göstergeler ve bu göstergelerin hesaplanmalarının öğrenilmesi, tarihsel süreçte nüfus değişimi, nüfus politikaları ve Türkiye'nin temel demografik özelliklerinin demografinin disiplinler arası yaklaşımı ile öğrenilmesidir. Ders kapsamında nüfusa ilişkin göstergelerin hesaplanmasında kullanılan (nüfus sayımları, araştırmalar ve kayıt sistemi) veri kaynakları, nüfus değişimi, nüfus değişiminin en temelinde etkili olan doğurganlık, göç ve ölümlülük konuları ele alınmaktadır. Demografide kullanılan önemli göstergelerden nüfus piramitleri, bağımlılık oranı, toplam doğurganlık hızı, bebek ölüm hızı, kentleşme oranı gibi birçok göstergenin hesaplanmalarının nasıl yapıldığının öğretildiği derste, bu göstergeler ile ülkelerin sosyo-ekonomik ve kültürel koşulları arasındaki ilişkiye de vurgu yapılmaktadır. Tarihsel süreç içindeki nüfus politikaları da dahil olmak üzere güncel nüfus politikaları ve bu politikaların kalkınma, toplumsal cinsiyet, çevre gibi konular ile ilişkisi çerçevesinde ele alınmaktadır.

SWK224

Vocational English II

S

3

0

0

3

5

 

Bu ders, Sosyal Hizmet öğrencilerinin İngilizcelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin İngilizce konuşma, okuma, yazma ve anlamadaki yeterliliklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda, Sosyal Hizmet alanındaki temel kavram ve kelimeleri öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Derste öğrenciler İngilizce akademik makaleler okuyacak, video içeriği izleyecek, vaka incelemeleri gerçekleştirecek, rapor yazacak ve sunum yapacaktır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler İngilizce yarı-akademik ödev yazma, İngilizce sunum yapma ve sosyal Hizmet alanında temel kavramların İngilizcelerini öğrenme çıktılarına sahip olacaktır.

SHZ226

Kentsel Sorunlar ve Sosyal Hizmet

S

3

0

0

3

5

 

Bu dersinin amacı öğrencinin sosyal hizmetin "çevresi içinde birey" kavramı çerçevesinde kentleşme süreci, bu sürecin birey, grup ve toplum yaşamı üzerindeki etkileri, kentleşmenin sebep ve sonuçları, kentleşmeye ilişkin kuramlar ile ilgili bilgi sahibi olmasıdır. Dersin içeriğini, kent toplumlarının dönüşümü, kentleşme süreçleri, Dünyadan kentleşme incelemeleri ve Türkiye'deki kentleşme süreçlerinin ele alınması oluşturur. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler kentleşmeyi belirleyen koşulları tanımlayabilir ve kentleşme süreçlerinde sosyal hizmet çalışmalarının yerini ve önemini kavrarlar.

SHZ228

Karşılaştırmalı Refah Sistemleri

S

3

0

0

3

5

 

Dersin amacı, sosyal hizmet öğrencilerinin sosyal refah devleti, sosyal politika, sosyal hizmetleri eleştirel olarak değerlendirebilmelerini, çözümleyebilmelerini sağlamaktır. Dersin içeriğini; Temel kavramlar: sosyal refah, sosyal politika, sosyal adalet, sosyal refah, sosyal politika, sosyal adalet, sosyal sigorta kavramlarının sosyal hizmetle olan bağlantısı, sosyal refah devletinin Avrupa’da tarihsel gelişimi, sosyal refah devletinin Osmanlı döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti'nde gelişimi, Sosyal refah devleti modelleri, farklı sosyal refah devleti örneklerinin incelenmesi konuları oluşturmaktadır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; Avrupa’da sosyal refah devletinin tarihsel gelişimi, sosyal refah devleti modelleri ve güncel sosyal refah politikalarını ile bu politikaların sosyal çalışma mesleği ile olan ilişkisini öğrenirler.

SHZ230

Sosyal Hizmette Görüşme Yöntem ve Teknikleri

S

3

0

0

3

5

 

Bu derste öğrencilerin sosyal hizmet alanında mesleki görüşmenin anlamını, sınırlarını, ilke ve tekniklerini öğrenerek, mesleki görüşmenin temeline ilişkin kuramsal bir bilgi temeli oluşturmaları ve becerileri geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu temel amaç çerçevesinde sosyal hizmet öğrencilerinin, farklı nüfus gruplarıyla mesleki görüşme yapabilme becerilerini desteklemek ve geliştirmek hedeflenmektedir. Ders kapsamında sosyal hizmette mülakat, sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı ilişkisi, mülakat teknik ve ilkeleri, mülakat sürecinin aşamaları, mülakat sürecinde dikkat edilmesi gereken durumlar ve farklı müracaatçı gruplarıyla mülakat konuları incelenmektedir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler sosyal hizmette görüşme türlerini ve süreçlerini kavrar.

SHZ232

Halk Sağlığı

S

3

0

0

3

5

 

Bu dersin amacı toplumdaki sağlık sorunlarını tanımak, etkileyen çevresel, sosyal ve davranışsal oluşumları kavramak, koruyucu hekimlik ilkelerini benimsemek ve bu bilgileri sosyal hizmet uygulamalarında koordinasyonun sağlanmasında kullanma bilgi, becerisini kazandırmaktır. Ders kapsamında; Toplumdaki sağlık sorunları, sağlık sorunlarını etkileyen çevresel, sosyal ve davranışsal etmenler ve koruyucu hekimlik hususları ele alınacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler halk sağlığının genel tanımını ve önemini kavramış olacak aynı zamanda halk sağlığını etkileyen genel durumlara yönelik hizmet sunumunu planlayıp koordine edebilir olacaktır.

SHZ234

Çocuk ve Ailelerle Sosyal Hizmet

S

3

0

0

3

5

 

Bu ders çocuklar, ergenler ve ailelere yönelik sosyal hizmet uygulamaları hakkındaki teori ve araştırmaları incelemeyi amaçlamaktadır. Ders kapsamında; değişen toplumda aile, aile politikaları program ve projeler; aileler arası problemler, aile içi şiddet, eş ve çocuk istismarı, boşanma ve ayrılık, evden kaçma ve terk, ailede kayıp, bütüncül müdahaleler, tedavi ve rehabilitasyon hususları ele alınacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aile ve çocuk kavramlarına ilişkin hususları öğrenir ve çocuklar ve ailelerine yönelik vaka çalışması ve vaka yönetimi hizmetlerinin nasıl sağlanacağını kavrar.

SHZ236

Türk İşaret Dili II

S

3

2

0

4

7

 

Bu dersin amacı Türkçe İşaret Dili (TİD)'nin alfabesi, temel kelime ve dil bilgisi yapılarını öğreterek dersi alan öğrencilerin işitme engellilerle bu dil aracılığıyla iletişim kurmasını sağlamaktır. Öğrenci bu derste Türk İşaret Dili hakkında genel bilgi edinir. TİD dil bilgisi kavramlarını (isim, sıfat ve fiil), ev ve ev eşyalarını, müzik aletlerini, trafik il ilgili işaretler, bitkiler, hayvanlar, meslekler, ülke-il-ilçe isimleri, makineler, spor ve coğrafi terimlerle ilgili sözcükleri öğrenir ve bunlarla ilgili sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar ve cümle içerisinde kullanır. Öğrenci, temel düzeyde işaret dilini ve bu dilde tercüme ederek, işitme engellilerle iletişim kurmayı öğrenir.

V.Yarıyıl

SHZ321

Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet

S

3

0

0

3

5

 

Bu ders, öğrencilere göç olgusuna dair kavramsal ve kuramsal bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Derste Türkiye ve dünyadaki göç ve göçmenliğe yönelik politikalar, göçmenlerin bulundukları toplumda yaşadıkları muhtemel sorunlar, göçmen entegrasyonu, Türkiye’den giden göçün tarihsel arka planı, Türkiye’ye yönelik göç hareketleri, göç ve toplumsal cinsiyet ilişkisi, göç alan bir metropol olarak İstanbul, göçmen ve sığınmacılarla çalışan kuruluşlara Türkiye’den örnekler, ve sosyal hizmet açısından göç gibi çeşitli konular ele alınmaktadır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler göç olgusuna ilişkin temel kavramları öğrenecek ve göç ile sosyal hizmet ilişkisini anlayarak bu alandaki sosyal hizmet uygulamalarına ilişkin bilgi sahibi olacaktır.

 

 

SHZ323

Avrupa Birliği ve Gelişmekte Olan Ülkeler

S

3

0

0

3

5

 

Bu ders, AB'nin aday ve üye ülkelerin sosyal refah sistemleri ve politikalarını dönüştürdüğü ve sosyal değişimi teşvik ettiği yollara odaklanmaktadır. Avrupa Birliği'nin yapısal uyum programlarının ve mali yardımların sosyal hizmetler, sivil toplum, yerel yönetimler, sağlık sistemleri, hukuk sistemleri, gıda ve tarım sektörü ile çevre politikaları üzerindeki etkileri ders konuları arasında yer alacaktır. Öğrenciler dersin sonunda küresel sosyal refah alanının AB politikaları tarafından nasıl etkilendiğini ve dönüştürüldüğünü ve sosyal politika reformları ile sosyal hizmetler ve sosyal güvenlik arasındaki ilişkiyi öğreneceklerdir.

SHZ325

Yaşlılarla Sosyal Hizmet

S

3

0

0

3

5

 

Bu dersin amacı yaşlılık ve yaşlanma ile ilgili olarak mesleki bilgi ve becerileri geliştirmek,  yaşlılar alanında mikro ve makro müdahaleleri öğrenip, müdahale geliştirebilecek donanıma sahip olmak, alanla ilgili ulusal ve uluslararası sosyal politikaları ve mevzuata hâkim olmak ve interdisipliner bilgiyi sosyal hizmet uygulaması ve bilgi üretimi için kullanmayı öğretmektir. Ders kapsamında; sosyal hizmet perspektifinden yaşlılık ve yaşlanma, ilgili sosyal politikalar ve müdahale biçimleri hususları ele alınacaktır. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler yaşlılık kavram ve kuramlarını öğrenmiş ve bu alandaki sosyal hizmet uygulamalarını tanımış olacaktır.

SHZ327

Adli Sosyal Hizmet

S

3

0

0

3

5

 

Bu dersin amacı öğrencilerin; Türk Adalet Sisteminin örgütlenmesi, işleyişi ve özelliklerini tanıma, her yaş ve cinsiyetteki suçlu ve mağdurlara önleyici, onarıcı ıslah edici amaçlara yönelik sosyal hizmet müdahalelerini gerçekleştirebilecek mesleki etik , ilke ve değerler ile farklı müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulamasına ilişkin gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamaktır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler ulusal hukuk sistemi ve bu sistemde sosyal hizmet uygulamalarının yeri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

SHZ329

Sivil Toplum Kurumları

S

3

0

0

3

5

 

Bu ders ile sivil toplum örgütü kavramı ve gönüllülük kavramlarını ve sosyal hizmetteki önemi, sivil toplum örgütlerinin gelişimini ve fonksiyonu ile toplum üzerindeki etkisi, risk grupları ile sivil toplum örgütleri arasındaki ilişki konularında öğrencilere bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler sivil toplum kurumlarının tarihi, genel özellikleri ve uygulama alanları ile ilgili bilgi edineceklerdir.

SHZ331

Aile Danışmanlığı Kuram ve Teknikleri

S

3

0

0

3

5

 

Dersin temel amacı aileyi bir sistem olarak ele almayı ve temel aile danışmanlığı kuramlarını öğretmek ve temel düzeyde aile danışmanlığı becerilerini kazandırmaktır. Bu derste öğrenciler aile ile ilgili temel kavramları ve sistemik yaklaşımı öğrenir. Öğrenciler yapısal aile terapisi, stratejik aile terapisi, yaşantısal aile terapisi gibi temel aile danışmanlığı/terapisi kuram ve yaklaşımlarını öğrenir ders içinde yapılan aktivitelerle kuramları kendi deneyimleri üzerine uygulama imkânı bulurlar. Ders kapsamında aile yaşam döngüsü, çift danışmanlığı, boşanma danışmanlığı, boşanma arabuluculuğu, aile içi istismar gibi konulara da değinilir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler temel aile danışmanlığı kuram ve uygulaması bilgisine sahip olur ve aile yaşam döngüsündeki önemli dönem ve olayları öğrenirler.

VI.Yarıyıl

SHZ320

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet

S

3

0

0

3

5

 

Bu derste yoksullukla ilgili temel teori ve kavramlar işlenir. Yoksullukla ilintili ulusal ve küresel politikalar; yoksulluğun müracaatçıların hayatları üzerindeki etkileri ve yoksullukla mücadelede sosyal hizmetin rolü dersin kapsamındadır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; yoksullukla ilgili temel kavram ve kuramları öğrenir, yoksullukla mücadele yöntemlerini ve yoksullukla mücadelede etkin yerel ve küresel kurum ve kuruluşları öğrenirler.

 

 

SHZ322

Gençlik Refahı

S

3

0

0

3

5

 

Bu dersin amacı öğrencinin gençlik kavramına hak temelli ve eleştirel bakma becerisi kazanması, gençlik politikaları hakkında bilgi edinmesi, gençlik çağının genel özelliklerini bilmesi, gençlik çağında bireyin biyolojik, psikolojik, sosyal değişimi ve bu değişimde etkili olan sosyal çevrenin etkilerini, sosyal hizmet alanları ve sosyal hizmet müdahalesi içinde öğrenmesidir. Bu dersin içeriğinde,-gençlik kavramı,-gençlik döneminin temel özellikleri,-hak temelli yaklaşım,-gençlik politikaları, gençlerin katılımı,-gençlik sorunları ve gençlik alanında sosyal hizmet müdahalesi yer almaktadır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler gençlere yönelik politikaların geliştirilmesine ilişkin stratejileri kavrar ve bu alandaki sosyal hizmet uygulamalarının esaslarını öğrenirler.

SHZ324

Engellilerle Sosyal Hizmet

S

3

0

0

3

5

 

Bu dersin sonunda öğrencinin, engelliliğe ilişkin temel kavramlar, engelliliğe ilişkin kuramsal yaklaşımlar, engelliliğin nedenleri ve türleri, engelli hakları, Dünyada ve Türkiye?de engellilik, engellilere verilen hizmetler ve engellilere yönelik sosyal hizmet müdahalesi konularında bilgi edinmesi ve bir anlayış geliştirmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında; engelliliğe ilişkin temel kavramlar, engelliliğe ilişkin kuramsal yaklaşımlar, engelliliğin nedenleri ve türleri, engelli hakları, Dünya’da ve Türkiye'de engellilik, engellilere verilen hizmetler ve engellilere yönelik sosyal hizmet müdahalesi hususlarına değinilecektir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler engelliliğe ilişkin temel kavramları öğrenir ve bu alandaki sosyal hizmet uygulamalarına ilişkin bilgi edinirler.

SHZ326

Ruh Sağlığı ve Sosyal Hizmet

S

3

0

0

3

5

 

Bu dersin amacı, ruh sağlığı ve sosyal hizmet alanındaki temel kavram ve modeller, sosyal hizmetin ruh sağlığına bakış açısı, ruh sağlığı sorunları ve ruh sağlığı-sosyal sorunlar ilişkisi konusunda öğrencileri bilgilendirmektir. Ders kapsamında dünyada ve Türkiye'deki ruh sağlığı politikaları, ruh sağlığı ve insan hakları konuları da ele alınır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler ruh sağlığı alanındaki temel kavram, model, tartışma ve eleştirileri öğrenir, ruh sağlığını etkileyen mikro, mezzo ve makro faktörleri kavrar ve sosyal hizmetin ruh sağlığına bakış açısını öğrenirler.

SHZ328

Şiddetsiz İletişim

S

3

0

0

3

5

 

Bu derste öğrencilere hem günlük, hem meslek yaşamlarında ihtiyaç duyarlı ve diyaloğa dayalı iletişim kurma, sürdürme; empatik dinlemeye yönelik temel bilgi ve beceri donanımı kazandırmak amaçlanmaktadır. Diyaloğu koparan iletişim tarzları; bilinçli iletişimin temel amacı, kavramları ve anlayışı; bilinçli iletişimin dört odağı: gözlem, duygu, ihtiyaç, rica/ istek; empatik dinleme; iç çatışmaları çözmek; öfke durumunda iletişim ve çatışma çözümleme ders kapsamında ele alınacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler şiddet dili ve bağlantı dilinin farklarını açıklayabilir ve duygularını tanımlayıp, ifade edebilirler.

SHZ330

Medeni Hukuk

S

3

0

0

3

5

 

Bu dersin amacı, Özel hukukun temelini oluşturan bu dersin kapsam ve genel teorisinin, diğer hukuk dallarıyla olan ilgisinin kavranmasıdır. Ders kapsamında; Medeni Kanunun başlangıç hükümleri ile kişiler hukuku bölümünde yer alan; gerçek ve tüzel kişiler, dernekler ve vakıflar, kişinin hak ve fiil ehliyeti, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, kişilik hakkı ve korunması yolları, hakların sınıflandırılması hususlarına değinilecek ve yeni Medeni Kanun ile getirilen değişikliklerin eski düzenlemeler ile karşılaştırması sağlanacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler Medeni Hukukun temel kavramlarını ve uygulama alanları ile esaslarını öğrenirler.

SHZ332

Sosyal Politika ve Planlama

S

3

0

0

3

5

 

Bu dersin amacı sosyal politika planlama ilişkisi, planlamanın sosyal politikanın etkinliği açısından stratejik önemi, sosyal hizmetin etkinliğinin iyi bir planlamaya bağlı olduğunun anlaşılmasını sağlamaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler sosyal politika tarihi, temel kavramlar ve yaklaşımlar ile sosyal hizmetin sosyal politika ile ilişkisini öğrenirler.

VII.Yarıyıl

SHZ423

Oyunla İletişim

S

3

0

0

3

5

 

Bu dersin amacı öğrencilerin oyun yoluyla iletişim becerilerin geliştirilmesi ve farklı müracaatçı gruplarını anlama, sosyal hizmet uygulamalarında oyunu yetkin bir şekilde kullanma becerilerini edinmesidir. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler sosyal hizmet uygulamalarında oyunu farklı müracaatçı gruplarına uygular ve böylece müdahale sürecine katkı sağlar hale gelir.

SHZ425

Din ve Sosyal Hizmet

S

3

0

0

3

5

 

Bu dersin temel amacı, maneviyata duyarlı sosyal hizmet müdahalesini, kuramsal çerçevesini ve mesleki uygulama sırasında dikkat edilecek noktaları açıklığa kavuşturmaktır. Ders kapsamında cinsiyet, etnik köken, kültür, ırk, cinsel yönelim, yetenek, sosyal ekonomik statü ve yaş ile yaşam boyunca maneviyat ile ilgili düşünceler arasındaki ilişki araştırılacaktır. Travma, bağımlılık/iyileşme ve ruh sağlığı gibi özel alanlarla ilgili manevi değerlendirme ve müdahale konuları da ele alınacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler Değerlendirme, planlama ve müdahale sürecindeki bireylerin bütünsel olarak anlaşılmasındaki temel bakış açısına manevi boyutu da dahil edebilirler.

SHZ429

Endüstriyel Sosyal Hizmet

S

3

0

0

3

5

 

Dersin amacı öğrencilerin endüstriyel sosyal hizmet hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Ders kapsamında; endüstriyel sosyal hizmetin tanımı ve kökeni, iş ortamlarında sosyal hizmetin rol ve becerileri, iş sağlığı ve güvenliğinin gelişmesinde sosyal hizmet uzmanının rolü, sosyal hizmet becerilerinin insan kaynakları yönetiminde kullanımı, iş kaybı ve sosyal hizmet, sosyal hizmet uzmanının sendikalardaki rol ve işlevi ile endüstriyel sosyal hizmetin geleceği hususlarına değinilecektir. Bu dersin sonunda öğrenci, tarihsel gelişim içinde endüstri devriminin çalışma hayatında ortaya çıkardığı sorunlar ve endüstriyel sosyal hizmetin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olacaktır.

SHZ431

Okul Sosyal Hizmeti

S

3

0

0

3

5

 

Bu dersin amacı öğrencilere okul sosyal hizmetinin toplumsal yaşam içerisindeki yerinin ve işlevlerinin öğretilmesi ve sosyal hizmet uygulamaları içerisindeki yerinin öğrenilmesidir. Ders kapsamında; eğitimde ailenin yeri, aileye düşen sorumluluklar, veli toplantıları,  eğitim kademeleri, eğitim ortamları eğitim ortamlarında akran ilişkisi ve akran zorbalığı, okullarda artan şiddetin önlenmesi, yaygın okul problemleri, eğitim ortamlarında demokrasi, katılım, gönüllülük, sivil soplum, eğitim ortamlarında sosyal içerme ve sosyal dışlanma ile eğitim ortamlarında sektörler arası ilişkiler hususları ele alınacaktır. Bu dersin sonunda öğrenci, Okul dönemi sorunları, akran zorbalığı, okullarda şiddetin önlenmesi okul, aile ve öğrenci ilişkisi, öğrenci kulüpleri, demokrasi ve katılım, sivil toplum örgütlerinin (okul aile birliklerinin) işlevleri, çocuk hakları-okul ortamı ve sosyal hizmet uygulamalarındaki yeri bilgi sahibi olabilecektir.

SHZ433

Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet

S

3

0

0

3

5

 

Bu dersin amacı ulusal ve uluslararası boyutlarda çocuk suçluluğu olgusunun ve bu sorun alanında mevcut ve öngörülen sosyal hizmet yaklaşımlarının/uygulamalarının incelenmesidir.  Ders kapsamında; suç ve suçluluk olgusu, makro, mezzo ve mikro düzey sosyal sistemlerle ilişkili olarak suçluluğun nedenleri, çocuk suçluluğu ile ilgili kuramlar, suçlu olarak nitelendirilen çocukların hak ve gereksinimleri, Türkiye'de çocuk suçluluğu, suça yönelen çocuklar ve adalet sistemi, genelci yaklaşım çerçevesinde çocuk suçlulara yönelik sosyal hizmet müdahalesi hususlarına değinilecektir. Dersin sonunda öğrenciler makro, mezzo ve mikro düzey sosyal sistemlerle ilişkili olarak suçluluğun nedenlerini, çocuk suçluluğu ile ilgili teorileri ve bu alandaki sosyal hizmet uygulama esaslarını öğrenecektir.

SHZ435

Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet

S

3

0

0

3

5

 

Dersin amacı öğrencilerin bağımlılık konusunda gerekli bilgileri öğrenmeleri, ekip çalışması çerçevesinde; bağımlılık alanında mikro, mezo ve makro düzeylerde müdahale geliştirebilmeleri için gerekli mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleridir. Ders kapsamında; bağımlılık konusuna ilişkin tanımlar, risk faktörleri ve sonuçları, farklı bağımlılık alanlarında mesleki uygulamalar, bağımlılık yapıcı madde kullanan ve bağımlı olan çocuklar ve gençlerle çalışma, koruma ve önleme çalışmaları, tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları, problem çözme sürecinin aşamaları ve uygulama yaklaşımı, bağımlılıkla mücadele için ulusal politika ve strateji yaklaşımı hususları ele alınacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayn öğrenciler; bağımlılığa ilişkin genel kavram ve kuramları öğrenecek ve bu alanda gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamasına dair bilgi sahibi olacaklardır.

SHZ437

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet

S

3

0

0

3

5

 

Dersin amacı öğrencilerin sosyal hizmeti yerel yönetim faktörü üzerinden anlamalarıdır. Bu ders yerel yönetimlerin (belediyelerin) sosyal hizmet alanındaki faaliyetlerini içermektedir. Bu ders kapsamında öğrenciler; yerel yönetimler ve kent ile ilgili temel kavram ve yaklaşımları öğrenir ve saha çalışması ile bir belediyenin sosyal hizmet uygulamalarını derinlikli incelerler.

SHZ439

Ceza Hukuku

S

3

0

0

3

5

 

Bu dersin amacı ceza hukukuna hakim genel ilkelerin, ceza kurallarının uygulanma alanının ve suçun maddi unsurunun açıklanmasıdır. Bu ders kapsamında; hak, hukuk, adalet ve hakkaniyet ilişkisi, ceza hukukunun temel ilkeleri, ceza sorumluluğunun koşulları ve uzlaştırma hususlarına değinilecektir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler ceza hukukunun temel özelliklerini öğrenecek, hukuk sistemin cezanın yerini kavrayacaklardır.

SHZ443

Proje Döngüsü Yönetimi

S

3

0

0

3

5

 

Bu dersin amacı projelerin başarılı olması için planlama ve kontrol tekniklerinin öğretilmesi, teknik ve sosyal boyutları ile yaklaşılarak proje başarısında rol oynayan kavram ve yöntemlerin öğrenilmesidir. Ders kapsamında; proje yönetimi için gerekli faktörleri tartışır. Konular proje yönetimi kavramlarını, gereksinim tanımlanmasını, proje yöneticisi, takımlar, proje organizasyonu, proje iletişimi, proje planlama, programlama, kontrol ve ilişkili maliyetleri ele alınacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; proje yönetiminin nasıl tanımlandığı, proje yönetim sürecinin nasıl belirlendiğini, projeye ilişkin temel çalışmaların nasıl yürütüldüğünü ve proje yönetimini gerçekleştirmeyi öğrenir.

 

Z/S      : Zorunlu/Seçmeli

T         : Teorik

U         : Uygulama

L         : Laboratuvar

K         : Kredi