Bölüm Politikaları

Liderlik, Yönetim Ve Kalite Politikaları

 • Faaliyetlerin ve bu faaliyetler ile elde edilen çıktıların geliştirilmesinde Üniversitenin kalite politikalarına uygun süreçler yürütmek esastır
 • Gerçekleştirilen çalışmaların Üniversite üst kalite metinlerine ek olarak ulusal ve uluslararası stratejik hedefler ile uyumlu olmasına özen gösterilir
 • Kalite gelişiminde; şeffaflık, katılımcılık ve hesapverebilirlik ilkelerine bağlı kalınır
 • Gerçekleştirilen çalışmalar belirli görev tanımları ve iş bölümü çerçevesinde yürütülür

Eğitim Ve Öğretim Politikaları

 • Öğrencilerin; yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde birey ve toplumların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal hizmet müdahalelerini geliştirme hususunda yeterli düzeyde bilgi, beceri ve değer repertuvarının geliştirilmesi esastır.
 • Mezunların farklı uygulama düzeylerinde, bütüncül perspektiften, indirgenmemiş mesleki uygulamalar gerçekleştirebilmeleri için gerekli donanıma sahip olması hedeflenir.
 • Eğitim öğretim faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde yetkili meslek örgütlerinin stratejik hedef ve amaçlarına uygun bir biçimde sürdürülmesi esastır.
 • Yeni sosyal sorun alanlarının tanınması ile bilgi ve beceri düzeyindeki yeni potansiyellerin kazanılması için müfredatın temel ilke ve politikalara bağlı kalarak güncellenmesi esastır.

Araştırma Ve Geliştirme Politikaları

 • Araştırma çalışmaları bilimsel araştırma etik ilke ve değerlerine riayet edilerek sürdürülür.
 • Öğrencilere uygulama bilgisinin yanı sıra araştırma becerisinin de kazandırılması esastır.
 • Bölümün tüm iç paydaşlarının araştırma ve geliştirme süreçlerine katkı sunması beklenir.
 • Araştırma çalışmalarının niteliğinin geliştirilmesi amacıyla diğer yükseköğretim kurumları ve profesyonel organizasyonlarla yapılacak iş birlikleri teşvik edilir.

Toplumsal Katkı Politikaları

 • Eğitim öğretim ve araştırma süreçlerinde dış paydaşların tanımlanmış ihtiyaçlarına uygun biçimde hareket edilmesi esastır.
 • Öğrencilerin bölümün ve profesyonel mesleki organizasyonların dış paydaşları hakkındaki farkındalığı desteklenir
 • Öğretim planı ve uygulamalar toplumsal ihtiyaçlara göre güncellenir

Uluslararasılaştırma Politikaları

 • Başta ERASMUS + olmak üzere çeşitli programlar kapsamında öğretim üyeleri ve öğrencilerin uluslararası hareketliliği teşvik edilir
 • Uluslararası mesleki organizasyonlar ve ilgili kuruluşların çalışmaları yakından takip edilir
 • Öğrencilerin yerel ve bölgesel düzeydeki uygulamalar kadar uluslararası düzeydeki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması hedeflenir.